Y Telerau a'r Amodau

 1. Chi sy'n gyfrifol am gadw eich enw defnyddiwr a'ch cyfrinair yn breifat rhag i rai nad oes ganddynt yr awdurdod i wneud hynny weld cynnwys eich cyfrif. Os ydych yn amau bod rhywun wedi gweld eich enw defnyddiwr neu eich cyfrinair, bydd angen ichi newid eich gosodiadau diogelu mynediad yn syth.
 2. Mae'r wybodaeth a ddangosir drwy'r gwasanaeth hwn yn fanwl gywir ar y dyddiad a nodir ond efallai y bydd yn newid. Os ydych yn amau bod unrhyw ran o'r wybodaeth hon yn anghywir, cysylltwch a Chronfa Bensiwn Dyfed drwy ffonio 01267 224 043 neu drwy e-bostio pensiynau@sirgar.gov.uk.
 3. Mae unrhyw gyfrifo a wneir gan y gwasanaeth hwn yn berthnasol i'ch buddion Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol YN UNIG ac felly NID YDYNT yn cynnwys unrhyw fuddion sy'n daladwy dan eich trefniad Cyfraniadau Gwirfoddol Ychwanegol (AVC) mewnol. Os ydych yn talu Cyfraniadau Gwirfoddol Ychwanegol, cysylltwch a Chronfa Bensiwn Dyfed os ydych am gael rhagor o wybodaeth am eich dewisiadau adeg ymddeol.
 4. Amcangyfrif YN UNIG yw'r gwerthoedd y mae'r gwasanaeth hwn yn eu rhagamcanu o ran eich buddion ac felly nid ydynt yn rhoi unrhyw hawliau statudol ichi. Cant eu cyfrifo yn unol a'r rheoliadau presennol a'u darparu ar yr amod NAD ydynt yn gyfreithiol-rwym.
 5. Er bod gennym ddarpariaeth briodol i sicrhau nad oes firysau ar ein gwefan na'i dolenni cyswllt, fe'ch cynghorir i sicrhau bod gennych raglen wrth-firysau ddigonol wedi'i gosod ar eich cyfrifiadur.
 6. Mae'n bosibl na fydd y gwasanaeth ar gael ar brydiau oherwydd gwaith cynnal a chadw. Gall eich Darparwr Gwasanaeth Rhyngrwyd, eich cysylltiad deialu neu eich cyfrifiadur hefyd effeithio ar eich gallu i gyrchu'r gwasanaeth. Os cewch anhawster cysylltu, fe'ch cynghorir i roi cynnig arall ar gyrchu'r gwasanaeth neu gysylltu a Chronfa Bensiwn Dyfed.
 7. Sylwch y bydd unrhyw newidiadau o ran eich manylion cyswllt neu eich ffurflen Mynegi Dymuniad ynghylch y Grant Marwolaeth yn cael eu diweddaru'n syth drwy'r gwasanaeth hwn. Ond os ydych yn bensiynwr, bydd unrhyw newid a wnewch o ran manylion eich cyfrif banc/cymdeithas adeiladu yn ymddangos ar eich cofnod cyn pen 7 - 10 niwrnod gwaith fel rheol. Yn ogystal fe'ch cynghorir i wirio bod y newidiadau a wnaed yn gywir. Os nad ydynt, cysylltwch a Chronfa Bensiwn Dyfed.
 8. Mae mynd i Gyfrif Pensiwn heb awdurdod yn groes i Ddeddf Camddefnyddio Cyfrifiaduron 1990 a gellir rhoi cosbau troseddol yn ogystal ag iawndal am wneud hynny. Dim ond os ydych yn ddefnyddiwr awdurdodedig y dylech fynd rhagddo.
 9. Cedwir y data sy'n berthnasol i'ch cofnod(ion) pensiwn yn unol a'r ddeddfwriaeth Diogelu Data sy'n weithredol.

Terms and Conditions

 1. You are responsible for keeping your username and password private to prevent unauthorised viewing of your account. If you suspect either of the above have been compromised you will need to amend your security settings for access immediately.
 2. The information shown via this service is accurate as at the date shown but may be subject to change. If you suspect any of this information to be incorrect, please contact the Dyfed Pension Fund by either telephoning 01267 224 043 or by emailing pensions@carmarthenshire.gov.uk.
 3. Any calculations made within this service are applicable to your Local Government Pension Scheme benefits ONLY and therefore DO NOT include any benefits payable in respect of your in-house Additional Voluntary Contribution (AVC) arrangement. As an AVC contributor, if you wish to receive information regarding your options upon retirement, please contact the Dyfed Pension Fund.
 4. The values generated from any benefit projection within this service are estimated values ONLY and therefore do not confer any statutory rights. They are calculated in accordance with current regulations and are provided on the understanding that they are NOT legally binding.
 5. Although we have appropriate provision to ensure that our website and its links are virus-free, you are advised to ensure that you have adequate anti-virus protection installed on your PC.
 6. Access to the service may occasionally be unavailable due to maintenance. It can also be affected by your Internet Service Provider, your dial-up connection or your PC. If you experience connection difficulties you are advised to retry accessing the service or contact the Dyfed Pension Fund.
 7. Please note that any amendments made to your contact details or death grant expression of wish will be updated immediately through this service. However, as a pensioner any change that you make to your bank / building society account details will normally be shown on your record within 7 to 10 working days. You are also advised to check that the changes made are correct. If not, please contact the Dyfed Pension Fund.
 8. Unauthorised access to Pensions Account contravenes the Computer Misuse Act 1990 and may incur criminal penalties as well as damages. Please proceed only if you are an authorised user.
 9. Data in respect of your pension record(s) is held in accordance with Data Protection legislation in force.
 10. Please note that this service will be translated to the medium of Welsh shortly.